1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav tělovýchovného lékařství
zvili 27.09.2006

Koncepce oboru

Koncepce oboru tělovýchovného lékařství

Klasifikace a náplň oboru

Číslo odbornosti: 204

 

1          Definice, předmět a cíl oboru

Tělovýchovné lékařství (dále jen TVL) je klinickým oborem, jehož základním předmětem je tělesná a sportovní aktivita člověka v diagnostice, léčbě i prevenci. Zaměřuje se zejména na:

A. Osoby nemocné a oslabené v podmínkách fyzické aktivity, kde fyzická výkonnost je limitována chorobným procesem.

·        Jedná se zejména o diagnostiku, léčbu a sekundární prevenci nemocí kardiovaskulárních, bronchopulmonálních, endokrinních, metabolických, neurovegetativních poruch a o postižení pohybového aparátu - společně s ostatními obory. U těchto onemocnění je fyzická aktivita řazena k prostředkům sekundární prevence i léčby.

·        Posuzování schopnosti k pohybovým činnostem (sportovní, rekreační, pracovní, habituální aktivity)

·        Nedílnou součástí  tělovýchovného lékařství jako samostatného nástavbového specializačního oboru je i zátěžová funkční diagnostika, tj. klinické hodnocení testů, využívajících fyzické zátěže. Přispívá tím k upřesnění funkčního stadia řady nemocí, které může být značně odlišné od stadia patologicko anatomického či některých klinických klasifikací. Lze tak spolehlivěji posoudit nejen závažnost stávajícího onemocnění, ale při opakovaných hodnoceních sledovat i jeho vývoj a účinnost léčby jak medikamentózní a režimové, tak operační.

·        Úkolem TVL je i odborná preskripce vhodné pohybové aktivity jako součásti léčby, rehabilitace i každodenního života. V této oblasti a v zátěžové funkční diagnostice spočívá hlavní konziliární činnost pro jiné obory.

·        Diagnostika somatického rozvoje a jeho poruch

·        Edukace pacientů, optimalizace pohybového režimu

·        Obor je zaměřen rovněž na diagnostiku, léčbu a sekundární prevenci nemocí, vzniklých v souvislosti s nesprávným prováděním pohybové aktivity nebo v souvislosti s nesprávným pohybovým režimem.

·        Tělovýchovné lékařství má v  těchto oblastech nezastupitelnou roli, neboť se zabývá klinickou problematikou z hlediska, které je kvalitativně odlišné od ostatních klinických oborů, které zátěžové podmínky nezohledňují.

 

B. Osoby zdravé

·        Běžná populace všech věkových kategorií - posuzování schopnosti k pohybovým aktivitám (především rekreační a sportovní), prevence nemocí, vyšetření a hodnocení tělesného rozvoje, zlepšení tělesné zdatnosti a kvality života. V tomto kontextu chápe TVL tělesnou aktivitu jako nezbytnou součást zdravého životního stylu a primární prevenci civilizačních onemocnění.

·        Trénující a soutěžící sportovci – prevence nemocí, které mohou vzniknout v souvislosti s nepřiměřenou pohybovou aktivitou (včetně boje proti dopingu), optimalizace tréninkového procesu (tréninkové zatížení, regenerace sil) s cílem zlepšení sportovní výkonnosti.

2          Vymezení činnosti oboru

Protože lidské zdraví může být tělesným pohybem zlepšeno nebo zhoršeno a dotýká se celého lidského organismu, je tělovýchovné lékařství interdisciplinárním oborem. Spolupracuje s jinými lékařskými obory - vnitřním lékařstvím, všeobecným lékařstvím, pediatrií, dorostovým lékařstvím chirurgií, ortopedií, léčebnou rehabilitací, kardiologií, diabetologií, onkologií, preventivním lékařstvím, posudkovým lékařstvím, imunologií, hygienou práce, pracovním lékařstvím a dalšími.

Využívá pracovní náplně těchto oborů a současně pro ně provádí některá konziliární vyšetření. Spolupracuje s hygienickou službou především v kontrole prostředí, kde se tělesná výchova (dále jen TV) a sport provádějí a při zajišťování hromadných vystoupení a významných sportovních utkání.

Nedílnou součástí oboru je preventivní, diagnostická a léčebná péče o osoby provádějící TV a sport. Pro jiné obory poskytuje TVL konziliární služby u nemocných a rizikových osob.

2.1        Specializovanou péči poskytují pracoviště a kliniky (ústavy) TVL osobám:

·        s vyšší výkonností

·        zařazeným do vyšších typů sportovních soutěží

·        které provozují rizikové sporty

·        žákům a studentům sportovních tříd a škol

·        studujícím tělesnou výchovu a sport na vysokých školách

Všechna oddělení TVL pečují o osoby zařazené do integrovaného programu prevence a kontroly některých neinfekčních onemocnění.

2.2        Úkoly oboru

·        zjišťovat a posuzovat funkční a morfologické změny vyvolané zátěží

·        ordinovat vhodnou pohybovou aktivitu jako součást životního režimu, terapie a prevence

·        předcházet některým neinfekčním onemocněním oběhového nebo metabolického charakteru, propagovat zdravý způsob života

·        léčení patologických stavů vzniklých v důsledku nevhodné nebo nepřiměřené pohybové aktivity nebo inaktivity

·        ovlivňovat a usměrňovat tělovýchovný proces se zdůrazněním jeho zdravotně preventivního efektu

·        předcházet poškozování zdraví a úrazům při sportu

·        přispívat specializovanou péčí o vrcholové sportovce k jejich úspěšné státní reprezentaci

·        posuzovat schopnost k provádění sportovního tréninku a závodění

·        diagnostika všeobecné zdatnosti a speciální trénovanosti pro sledování vlivu výkonnostního a vrcholového tréninku

·        konsiliární činnost pro jiné obory v oblasti funkční diagnostiky, především zátěžové

·        diagnostika zdraví a tělesné zdatnosti u sportovců středního a vyššího věku, u osob oslabených a v rekonvalescenci, pro účast v různých formách zájmové tělesné výchovy včetně rekreační

·        doporučování vhodných forem pohybové aktivity a sledování odezvy organismu ve vybraných oddílech zdravotní tělesné výchovy

·        posuzování schopnosti k tréninku po nemoci nebo úrazu

·        zdravotnické zajišťování hromadných tělovýchovných akcí

·        účast na hodnocení hygienických podmínek tělovýchovných aktivit

·        provádění zdravotní výchovy se zaměřením na správné životní návyky u zdravých i nemocných, u sportovců i nesportující populace

·        účast na výchově a dalším vzdělávání lékařů poskytujících základní péči

·        účast na vzdělávání tělovýchovných pedagogů (výuka na PF, semináře pro trenéry)

·        spolupráce s orgány ČSTV, Sokola, Junáka a dalšími, odborné řízení pracovníků a lékařů dobrovolně pracujících v tělovýchově

·        léčebně preventivní péče o sportovně talentovanou mládež, studující na sportovních školách a studující tělesnou výchovu a sport na vysokých školách

·        prevence dopingu ve sportu

·        výzkum v oblasti tělesné výchovy a sportu

·        péče o osoby s některými neinfekčními onemocněními

2.3        Právní předpisy vztahující se výlučně k oboru

TVL se řídí dosud platnou “Směrnicí MZd ČSR č.3 z roku 1981 o péči o zdraví při provádění tělesné výchovy, sportu a branně sportovní činnosti”, následného – doplňujícího “Výnosu ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR č.3” registrovaného v částce 28/1989 Sb. a výkladu ministerstva zdravotnictví ČR LP/5-272 z 22.2.1991.

2.4        Povinná hlášení a zpracování statistických dat

Řídí se směrnicemi MZd ČR.

 

2.5        Dispenzarizace

·        rizikové osoby : útvary sportovně talentované mládeže , studující tělesnou výchovu a sport na vysokých školách, sportovci vyšší výkonnosti a rizikové sporty

·        nemocné osoby zařazené do organizovaného cvičení v rámci rekonvalescence, rekondice a sekundární prevence

 

Projednáno a schváleno výborem ČSTL v Praze 26.10.1999